کارخانه های گچ

کارخانه های گج

زمان رونق کارخانه­های گچ بین سال­های 25-60و مخصوصاً سال 50 بود .

1-شایان (آقای زیرفت­چی مدیر و مالک کارخانه بود و محل آن منزل کنونی آقای قربان دینداری می­باشد.)

2-حاج محمد شادمانی (محل کنونی ساختمان شهر داری جدید)

3-میر علی اصغر سید غفاری (در کنا محل کنونی پارک صفا)

4-شرق (ساختمان جدید شهرداری با شراکت حاج قاسم رنجبر و حاج میر عباس نظم آور و حاج علی خدادوست)

5-گچ پزیان (با مدیریت سید آقا هاشمیان)

6-کارخانه­ای با شراکت کله قیچی تبریزی، میر جواد حسینی و هاشمیان در محل کنونی چلوکبابی آقایان پیکی

7-حاج محمد آقا سروآزاد نزدیک کاروانسرایش که محل کنونی استخر شهر صوفیان است

8-حاج اصغر رزاقی (نزدیک کاروانسرایش که محل کنونی تالار شهر می­باشد)

9-کریم سویدمی (نزدیک محل کنونی استخر شهر)

10-قربان دینداری (پایین­تر از تالار کنونی شهر)

11-زیرفت (پایین­تر از تالار کنونی شهر)

12-حاج محمد شادمانی (پایین­تر از تالار کنونی شهر)

13-حاج محمد قاسم وصفی (پایین­تر از تالار کنونی شهر و روبروی پاسگاه)

14-حسن نژاد با شراکت حاج حبیب جهان بین (پایین­تر از تالار کنونی شهر و روبروی پاسگاه)

15-علی وجدی (پایین­تر از تالار کنونی شهر و روبروی پاسگاه)

16-حاج قاسم رنجبر با شراکت حاج میر رضا نورانی و حاج اصغر پوربرقی (پایین­تر از رودخانه­ی مقابل پاسگاه کنونی)

17-حاج غلامعلی باقر زاده (پایین­تر از رودخانه­ی مقابل پاسگاه کنونی)

18-رحیم ملاحتی (محل کنونی مغازه­های حاج علی ملاحتی)

19-قربان رشیدی (روبروی پارک صفا و همسایه­ی کارخانه سید غفاری)

20-حاج اسماعیل زرشکی (نزدیک ایستگاه)

21-حاج محمد آقا حاجی پور (نزدیک ایستگاه)

22-تقی درازدست (بالاتر از بقعه­ی باله خلیل صوفیانی)

23-حاج نقی هاشمپور (بالاتر از بقعه­ی باله خلیل صوفیانی)

24-حاج عباس بنی محمدی (بالاتر از بقعه­ی باله خلیل صوفیانی در کنار پارک ملت)

25-مهدی سویدمی با شراکت حسن جهان بین (بالاتر از بقعه­ی باله خلیل صوفیانی در کنار پارک ملت)

 

گزارش تخلف
بعدی