آسیاب های قدیمی

آسیاب های قدیمی

1-دروازه درمانی

آسیابی واقع در دروازه شهر صوفیان متعلق به حاج غلام نامی که کدخدا بود. نوه­هایش شاهوردی نام دارند.

2-کد درمانی

واقع در محل کنونی منزل تازه ساخت آقای حسن پور برقی

3-چای درمانی

واقع در کوچه­ی بخشداری که در یکی از عقد نامه­های مصالحه به تاریخ13جمادی الثانی 1336ه.ق با عنوان طاحونه رودخانه مصالحه شده است.

4-محمد صفی درمانی

این آسیاب به نام بانی آسیاب که محمد صفی نام داشت، معروف بود و در کنار شیرین چای واقع شده بود.

5-علیار درمانی

در اواخر در اختیار حاج محمد شادمانی بود و در کنار شیرین چای قرار داشت.

6-سلیمان درمانی

(سلیمان نامی آنرا احداث کرده بود که در کنار شیرین چای قرار داشت.

7-یدک درمانی

کنار شیرین چای قرار داشت.

8-خدایار درمانی

کنار شیرین چای قرار داشت.

9-محمد ولی درمانی

آقای محمد ولی پناهی آنرا ساخته بود و در مسیر سد انحرافی در بالای شیرین چای صوفیان بود.

10-فتحعلی درمانی

به نام سازنده اش معروف بود.

گزارش تخلف
بعدی