مشاهیر شهر (1)

        مرحوم حمزه خان سرهنگی صوفیانی

مرحوم حمزه خان سرهنگی صوفیانی فرزند حاج محسن خان از سخن سرایان صوفیان بود و طبع شعری داشت. بر پایه­ی گزارش آقای قربانعلی رحمن زاده دو نمونه از اشعار طولانی ایشان را حاج حبیب جهان بین از بر داشته و در دفعات مختلف برای ایشان خوانده است ولی متاسفانه به جهت از دست دادن ورزیدگی سابق ذهن آنها را از یاد برده است.

دو بیت شعر زیر را آقای نجف عکاسی از وی به یاد دارد که در زیر می­آید.

طبع موزونی اولان شاعر گره آزاد اولا

دار دنیاده غنی هم آخرت ده ن شاد اولا

فکرینی جمع ایلیه هر قصه نی یاده سالا

شاعرین اشعاری مخلوقه گرگ اخبار اولا

از همشهریان عزیزی که اطلاعاتی در باره­ی شاعر یا شعر او دارند خواهشمندیم ما را با افزودن داده­ها یاری رسانند.

گزارش تخلف
بعدی