مناطق باغی

مناطق باغی

1-علی آباد

2-توپ ایده لیه

3-جلیل آباد

4-شاجی

5-ایری

6-چکّیان

7-ناخیر یاتاغی

8-تاپ تاپ

9-نار خانه

10-دلمه

11-پاچالی باغ

 12-کُرلر

13-ملا باغچه سی

14-ملا باغلاری

15-گول باشی

16-مناطق باغی مشهور به (مسیر سفید کمر)

گزارش تخلف
بعدی