کوچه های قدیمی

کوچه های قدیمی شهر

1-شریف دربندی

مقابل خانه کنونی آقای عیسی قاسمی

2-دالی کوچه

نزدیک محل شور چشمه سی

3-شیخ کوچه سی

محل اسکان شیخی ها یا به احتمال قوی نام شخصی با عنوان (شیخ دربندی)

4-علی عباس کوچه سی

5-چای کوچه سی

6-اسکندر دربندی

نیای بزرگ خانواده های آقایان شمسی ، صفی پور ، آسمانی ، ناصری و اسکندری و ...

7-مالا باغچه سی

بیشتر این املاک تحت تصرف آقای عسگر لطیفی بود

8-گنبد دالیسی

اطراف خانه مشهدی باقر پورقاسمی

9-عباسعلی وکیل دربندی

کوچه دیوار به دیوار خانه آقایان ابوترابی و فرقی

10-حاج غلام قاپیچی

مقابل خانه آقایان گلگونی

11-دنه داشی

12-حاج علی خان کوچه سی

13-چشمه یانی

نزدیک خانه قدیمی آقایان محمد رحمن زاده و حاج حسین اکبر پور

14-ملا آقا علی دربندی

به نام ملا علی نامی که شیخ ولی خاطری نواده ایشان است.

15-نظام کوچه سی

گزارش تخلف
بعدی