کارخانه فرش بافی

کارخانجات فرش

1-میر علی اکبر سید حسینی دربانی

2-حسن آقا حکم آبادی در محل منزل کنونی مرحوم حاج شیخ حمزه ابوترابی

3-یعقوب؟

4-محمود اسعدی

5-حاج محمد اکبر پور (مخصوص دختران)

گزارش تخلف
بعدی