معادن گچ

معادن گچ

 1-بز لار

2-کور لنه (غاری در اطراف آن منطقه وجود دارد)

گزارش تخلف
بعدی