کوره های آهک

کوره های آهک سازی

 1-مرحوم تقی درازدست

2-مرحوم حاج خلیل یگانه (بالاتر از بازار احشام)

 

گزارش تخلف
بعدی