دروازه قدیمی شهر

دروازه شهر

دروازه ، ورودی قدیمی شهر بود و هم اکنون به پایین ترین بخش مسکونی شهر تبدیل شده و به همین نام مشهور است . گویا این دروازه ، ورودی شهری بود که در پایین خط راهن قرار داشت و به جهت تخریب شهر قدیم ، شهر جدید در نوسازی دوباره در بالای آن قرار گرفته است . محلی 500متر پایین تر از خط راهن وجود دارد که به محله ی (کلیسا یر لری) مشهور بودند . هم اکنون نیز این منطقه با این رسم و نشان نزد برخی شناخته شده می باشد .

گزارش تخلف
بعدی