مشاهیر شهر (2)

حاج محسن خان

حاج محسن خان فرزند حاج سویدمعلی شاعر, دانشمند و گویا مدتی پیش از جلیل نامی در صوفیان کدخدا بود. در کنار کتاب الاختیارات علامه مجلسی که هم اکنون جناب آقای نجف عکاسی مالک آن است ابیات زیر را نوشته است:

پرده ظلمت ز نور کرده مرا بی خبر

از ره شرع مبین کرد مرا بی خبر

کام نبرداشتم در دو جهان سر به سر

از ره جهل عدو کردم و من خود ضرر

هر که شود کدخدا در صوفیان اضطر

گشته ذلیل و فقیر هر دو جهان اضطر

در برگه هایی از کتاب ذکر شده تاریخ تولد فرزندانش را آورده است.

گزارش تخلف
بعدی