چشمه های آب

چشمه های آب

1-شریف چشمه سی

2-شور چشمه

3-قارانی

4-بالیخلی

5-میر حمید

6-میر میر

7-نظام

8-میرزاده

9-آرپان

10-سیچانلی

11-گوللوجه

12-یول چشمه سی

13-آدّان چیخان

14-حاج اسماعیل چشمه سی

گزارش تخلف
بعدی