بخش صوفیان

توابع بخش صوفیان

مرکز بخش: شهر صوفیان

شهرهای بخش: شهر صوفیان

دهستان­ها: میشو جنوبی، رودقات و چله خانه

روستاها: چله خانه سفلی، چراغلو، ترپ، تازه کند، بردول، باغ وزیر، ایوند، اندبیل، امند، آلوچه ملک، سهرل، سفیدکمر، سرکندیزج، سار، زین­آباد، زبرلو، خواجه مرجان، حیدر­آباد، چله خانه علیا، مرودیزج، لار، گل­آباد، گروس، کهل، کندرود، کلانکش، کلاش، قم­تپه، قره­آغاج، علی­اکبرلو، ورکش، هرزنق، هارونیه، نعمت الله، نظرلو، موجومبار، مهتر­احمد، منور، مزرعه

گزارش تخلف
بعدی